Specialisten

In de archeologie komen verschillende disciplines samen. Archol heeft diverse specialisten in huis, die elk hun bijdrage leveren aan nieuwe kennis en daarmee aan het archeologisch verhaal. Archol heeft daarnaast een breed netwerk aan externe specialisten met wie zij  met veel tevredenheid samenwerkt. Ons kantoor bevindt zich bovendien in het gebouw van de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden. Hierdoor zijn er nauwe contacten met de medewerkers en laboratoria. Op deze pagina leest u meer over onze specialisten en wat hun werk voor u kan betekenen.

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)

Archeobotanie

Archeobotanie is een essentieel vakgebied om inzicht te krijgen in het vroegere landschap en het leven van de mens in het verleden. Archol biedt de volgende botanische diensten aan:

  • Macrorestenwaardering en -analyse: het onderzoek naar vruchten, zaden, noten en andere macroscopisch zichtbare resten van planten voor de reconstructie van o.a. dieet, de bestaanseconomie, levensstandaard, handel en aanwezige landschapstypen.
  • Pollenwaardering en -analyse:het onderzoek naar stuifmeel en (schimmel)sporen om inzicht te krijgen in dieet, oogstverwerking, aanwezigheid van vee, levensstandaard en lokaal en regionaal landschap.
  • 14C-waardering van botanisch materiaal op geschiktheid voor datering.

Specialisten:
dr. Yvonne van Amerongen Msc
Marjolein Gouw-Bouman Msc
Cornelie Moolhuizen Msc

Fysische antropologie

Binnen de tak fysische antropologie wordt onderzoek verricht naar zowel verbrande als onverbrande menselijke skeletresten. Een fysisch antropoloog is essentieel bij verschillende fasen van onderzoek. Dat begint al bij advisering tijdens het opstellen van een Programma van Eisen of een Plan van Aanpak. Bij grootschalige (maar ook kleinschalige) opgravingen van menselijke resten is de aanwezigheid van een ervaren fysisch antropoloog nodig voor coördinatie en voor bemonstering voor isotopen- of DNA-analyse.  Door onze goede samenwerking met het osteologisch laboratorium van de Universiteit Leiden kan dergelijk onderzoek naar een hoger niveau worden getild.

Specialist:
drs. Steffen Baetsen

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)

Fysische geografie

Gedegen kennis van de paleogeografische en bodemkundige opbouw van het landschap ligt aan de basis van een goed archeologisch onderzoek. Het onderzoek is gericht op het opstellen en/of detailleren van archeologische verwachtingsmodellen, landschapsreconstructies (genese van het archeo-landschap), bepaling van de bodemopbouw en intactheid van het archeo-landschap, en analyse van de relatie tussen landschap, bodem en menselijk handelen. Archol biedt de volgende diensten en producten:

  • Opstellen van verwachtingsmodellen
  • Uitvoeren en rapporteren van booronderzoek
  • Begeleiding bij het landschappelijk onderzoek tijdens proefsleuvenonderzoeken en opgravingen

Specialist:
drs. Eckhart Heunks

Natuursteen

Natuursteen omvat alle gesteentes behalve vuursteen. Bij archeologische opgravingen treft men vrijwel altijd natuursteen aan. Het heeft dan ook gedurende de gehele menselijke geschiedenis een rol gespeeld als grondstof voor werktuigen, en vanaf de Romeinse tijd ook als belangrijk bouwmateriaal. De bestudering van deze materiaalcategorie biedt mogelijkheden om informatie te verkrijgen over datering van vindplaatsen; grondstofacquisitie, uitwisselingsrelaties en handelsnetwerken; en activiteiten die op een vindplaats werden verricht. Archol voert natuursteenanalyses voor u uit, wat resulteert in een specialistisch deelrapport.

Specialist:
dr. Sebastiaan Knippenberg

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)
Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)

Vuursteen

Vuursteen is een veelvoorkomende vondstcategorie binnen onderzoeken van met name prehistorische vindplaatsen. Het wordt ook wel ‘het metaal van de steentijd’ genoemd. Bestudering van dit materiaal kan zeer specifieke informatie opleveren over werktuiggebruik (functie), grondstofwinning, uitwisseling en mogelijke langeafstandcontacten, datering, technologische ontwikkelingen, en ruimtelijke organisatie en locatie van activiteiten (m.n. paleo- en mesolithicum). Archol kan vuursteenanalyses voor u uitvoeren, wat resulteert in een specialistische deelrapport.

Specialist:
dr. Sebastiaan Knippenberg

Gebruikssporenanalyse

Gebruikte werktuigen vertonen sporen die onthullen welke specifieke handelingen ermee zijn uitgevoerd. Door deze gebruikssporen te analyseren, kunnen we beter begrijpen hoe artefacten zijn vervaardigd en gebruikt. Deze analyses worden uitgevoerd op basis van een uitgebreide referentiecollectie van experimenteel vervaardigde en gebruikte stukken, waardoor de interpretaties nauwkeurig en betrouwbaar zijn.

Archol biedt deze gespecialiseerde analyses aan voor artefacten van vuursteen, natuursteen, bot en gewei. Met onze expertise en gedetailleerde onderzoeksmethoden kunnen wij bijdragen aan een dieper inzicht in (pre)historische werktuigen en hun toepassingen

Specialisten:
prof. dr. Annelou van Gijn & drs. Rob Houkes