Archeologisch onderzoek Leiden BV (Archol BV) gevestigd aan de Einsteinweg 2, 2333 CC te Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Archol BV

Postbus 9514 2300 RA
Leiden Telefoon: 071 5273313
E-mail: info@archol.nl
website: www.archol.nl

Verwerking persoonsgegevens

Archol verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken afhankelijk van onze dienstverlening:

-Bedrijfsnaam

-Afdeling

-Voor- en achternaam

-Geslacht

-Functie

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

-E-mailadres

-Webadres-IBAN-BIC / Swift-BTW-nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben opgenomen, neem dan contact met ons op via info@archol.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Verwerken persoonsgegevens

Archol verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Verzenden van de door u aangevraagde publicaties
-Verzenden van door u aangevraagde offerte
-Verzenden van onze rapportages
-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten of ons adres
-Het afhandelen van uw betaling
-Archol verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Archol bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: -persoonsgegevens die u opgeeft voor het toezenden van publicaties verwijderen wij na verzending. -persoonsgegevens die u opgeeft voor het aanvragen van een offerte of ten behoeve van een opdracht blijven opgenomen in onze administratie, tenzij u ons opdracht geeft de gegevens te verwijderen.

Persoonsgegevens delen met derden

Archol verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Archol en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u hebben naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naarinfo@archol.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 6 weken, op uw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens

Archol neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@archol.nl  Archol wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons