Portfolio

Archol heeft in ruim 25 jaar tijd meer dan zevenhonderdvijftig archeologische projecten afgerond. Hieronder volgt een kort overzicht van enkele hoogtepunten uit onze onderzoeksgeschiedenis. Voor een actueel overzicht van onze gepubliceerde archeologische rapporten kunt u de database van Dans Easy raadplegen.

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)

Tiel-Medel. Spectaculaire vondsten uit de prehistorie

In 2016 en 2017 heeft Archol samen met een aantal archeologische bedrijven grootschalige opgravingen in Tiel-Medel uitgevoerd. Binnen vindplaats 5 van locatie ‘De Roeskamp’ zijn drie stratigrafisch gescheiden bewoningsniveaus onderzocht die een zeer grote schat aan gegevens hebben opgeleverd. Het onderzoek heeft in één klap onze kennis over uiteenlopende periodes en aspecten binnen de prehistorie verrijkt. Zo heeft de vondst van een permanent bewoond gehucht uit de Swifterbantperiode nieuwe gegevens opgeleverd over de eerste boeren in het Rivierengebied (4250-4000 v. Chr.). Daarbij is duidelijk is geworden dat de overgang naar het boerenbestaan in deze streken zo’n 600 jaar eerder heeft plaatsgevonden dan we aanvankelijk dachten.

Daarnaast is er ook een kleine nederzetting van de iets jongere Hazendonkcultuur (3700-3600 v. Chr.) aangetroffen. Daarover was in centraal en oost-Nederland nog weinig bekend. Bovendien is er een zeer rijke vindplaats uit de vroege bronstijd (2000-1850 v. Chr.) aan het licht gebracht. Daarbij zijn naast enkele boerenerven drie grafheuvels aangetroffen. Ten minste een van die heuvels vervulde een functie als zonnewijzer binnen een sterk geritualiseerd landschap. Het gaat om een voor Nederland zeer spectaculaire en unieke vondst, die zelfs buiten onze landsgrenzen de nodige aandacht heeft mogen ontvangen.

Download hier de rapportages!

Geertjesgolf: prospectie in het rivierengebied

Tussen de dorpen Winssen en Deest in de gemeente Beuningen ligt het projectgebied Geertjesgolf waar sinds enkele jaren klei, zand en grind wordt gewonnen. Tegelijkertijd krijgt de locatie een nieuw gezicht als natuur- en recreatiegebied. In opdracht van de ontwikkelaar verzorgt Archol hier sinds 2019 het aspect archeologie waarbij alle onderzoeksfasen aan bod komen: verkennend-, karterend en waarderend booronderzoek, proefsleuvenonderzoek en opgravingen.

Door het grootschalige en langdurige onderzoek is veel nieuwe kennis opgedaan over de intensieve prehistorische bewoning van een landschap waarover enkele decennia geleden nog werd gedacht dat er geen archeologie te vinden zou zijn. Tegelijkertijd blijft Archol steeds in gesprek met de opdrachtgever om zo efficiënt en pragmatisch mogelijk te werk te gaan, zodat de winning van grondstoffen en de archeologische werkzaamheden zo min mogelijk hinder van elkaar ondervinden.

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)

Een dynamisch landschap bij Duiven

Duiven ligt in de provincie Gelderland en bestaat uit rivierduinen die grotendeels zijn afgedekt door kleiige rivierafzettingen. De rivierduinen zijn in het verleden altijd gewilde woonplaatsen geweest, terwijl veel van de kleiige afzettingen te nat voor bewoning waren. Op twee plaatsen in Duiven wil de gemeente bestaande bedrijventerreinen, Centerpoort Noord en Graafstaete, uitbreiden.

Archol heeft van de gemeente de opdracht gekregen om de uitbreidingslocaties te inventariseren op de aanwezigheid van archeologische resten. Dit is in twee stappen gebeurd. Tijdens de eerste stap is met verkennende boringen de omvang van de kansrijke rivierduinen zo exact mogelijk begrenst. Vervolgens (stap 2) zijn de rivierduinen met karterende boringen onderzocht op de aanwezigheid van vindplaatsen. Hierbij is gekozen voor een specifieke methodiek (een dicht grid van boringen met een grote diameter) waardoor uitspraken over de aan- of afwezigheid van archeologische resten met voldoende zekerheid mogelijk zijn.

Het resultaat was dat op beide locaties prehistorische nederzettingen aanwezig zijn die nader onderzoek verdienen, maar dat er ook gebiedsdelen zijn waar geen waardevolle archeologische resten te verwachten zijn en die vrijgegeven konden worden voor verdere ontwikkeling.

Een bijzonder grafveld uit de vroege middeleeuwen in Veldhoven

Tijdens het archeologisch onderzoek in de huidige woonwijk Huysackers is in 2016 en 2017 een bijzondere vondst gedaan: een goed bewaard grafveld uit de vroege middeleeuwen. Het dateert uit de periode 675 -725 na Christus. Archol heeft dit grafveld  samen met een groep specialisten en studenten van de Universiteit Leiden opgegraven.

Archol bv (Archeologisch Onderzoek Leiden)