Booronderzoek

Verkennen, karteren of waarderen

Om de archeologische verwachting van een terrein te onderzoeken wordt vaak een booronderzoek uitgevoerd. De archeologie kent drie soorten booronderzoek: verkennend, karterend en waarderend.
Tijdens verkennend onderzoek wordt een klein aantal boringen gedaan om vast te stellen of de bodem nog intact is of dat deze is verstoord door bodemingrepen.

Karterend booronderzoek is een systematisch onderzoek naar de bodemopbouw. Er wordt geprobeerd eventueel aanwezige archeologica te traceren.

Een waarderend booronderzoek is geboden als bekend is dat er archeologische resten in de bodem zitten. Dit onderzoek houdt in dat de boringen uit de archeologische vindplaatsen aanvullend worden onderzocht door bijvoorbeeld het nemen van monsters. Deze monsters worden  nader onderzocht in het laboratorium op hun precieze samenstelling.
De resultaten van booronderzoek worden gepresenteerd in een overzichtelijk rapport. Daarin vindt de opdrachtgever de resultaten en een advies over de vervolgstappen.

Kijk ook eens hier:

Proefsleuvenonderzoek

Archeologische begeleidingen

Opgravingen