Bureauonderzoek

Voordat er bodemverstorende werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden, moet het bevoegd gezag op de hoogte zijn van de kans op de aanwezigheid van archeologische resten. Daar is een inventariserend onderzoek voor nodig dat in eerste instantie plaatsvindt achter een bureau. Archol voert dergelijke opdrachten regelmatig uit in opdracht van het bevoegd gezag of een potentiele verstoorder. Bij zo’n bureauonderzoek worden de reeds bekende vondsten en landschappelijke situering van het te verstoren gebied in kaart gebracht om zo de potentiële archeologische waarde in te kunnen schatten. In de archeologische literatuur en het centrale Nederlandse archeologische informatiesysteem (Archis) wordt gezocht of er op het terrein en in de directe omgeving vondsten bekend zijn. Ook lokale archeologen en heemkundekringen kunnen informatie leveren. De aan- of afwezigheid van vondsten wordt gerelateerd aan kartografische gegevens. Dit betreft informatie uit zowel historische, als geologische en geomorfologische kaarten.

Kijk ook eens hier:

Booronderzoek

Proefsleuvenonderzoek

Opgravingen