Programma van Eisen

Wanneer (mogelijk) waardevolle vindplaatsen niet in situ (ter plaatse) behouden kunnen blijven en er besloten wordt om een archeologisch onderzoek uit te voeren, schrijft  de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) het gebruik van een Programma van Eisen (PvE) voor. De verstoorder van de (mogelijk aanwezige) archeologische vindplaatsen moet dan ook (conform de KNA) zorgen dat er een PvE wordt opgesteld en dat dit door de bevoegde overheid goedgekeurd wordt. Dit PvE komt vervolgens tot stand door de betrokken partijen: opdrachtgever (in dit geval de verstoorder) en opdrachtnemer (in dit geval de PvE-schrijver). Dankzij het PvE is voor alle partijen - opdrachtgever, opdrachtnemer en bevoegde overheid - voorafgaand aan het onderzoek duidelijk waar zij aan toe zijn. De opdrachtgever weet hoeveel (extra) tijd en geld er met zijn project gemoeid is en houdt daar controle op.

Het Programma van Eisen (PvE) is de basis van een zo efficiënt mogelijk opgezet archeologisch project. Het is een beschrijving van het onderzoekskader en de bepalingen waaraan dit onderzoek moet voldoen. In het inhoudelijke document staan zowel het doel, de vraagstelling en de uitvoeringswijze van een archeologisch veldonderzoek en specialistisch onderzoek verwoord, als de randvoorwaarden van het onderzoek, bijvoorbeeld met betrekking tot oplevering van het plangebied, oplevering rapportage, de eisen aan de kwaliteit van het personeel of de omgang met het vondstmateriaal. Bij ieder onderdeel dat het PvE bevat worden eisen geformuleerd waaraan onderzoek en uitvoering ten minste moeten voldoen. Naast inhoudelijke eisen kan het PvE ook de eisen bevatten van de overheid betreffende archeologisch vooronderzoek, opgravingen en fysieke bescherming.

Door het opstellen van een PvE kan de inhoudelijke kwaliteit van archeologisch onderzoek worden gewaarborgd. Het document geldt als dé basis voor archeologisch veldonderzoek. Een PvE speelt zo een belangrijke rol in het archeologische werkproces en de cyclus van de monumentenzorg om te komen tot hoogwaardige archeologische kennisvorming. 
Het PvE heeft tevens een belangrijke functie in het economische verkeer; onderzoeksopdrachten worden (mede) op basis van het PvE aanbesteed. Hoewel het document de standaard voor inhoudelijk onderzoek beoogt te zijn, staat het partijen vrij om dit ook te gebruiken en aan te vullen voor economische doeleinden. Het PvE is tevens het document waarmee de opdrachtgever van het onderzoek offertes voor de uitvoering daarvan aan kan vragen. 

Een PvE dient te worden opgesteld door een senior-archeoloog en vereist goedkeuring van het bevoegd gezag. Het is noodzakelijk voor een proefsleuvenonderzoek, een opgraving of een archeologische begeleiding. 

Laat Archol het PvE opstellen

Archol stelt PvE’s op en staat garant voor de toetsing van het document. Op basis van jarenlange ervaring kunnen wij voor alle type onderzoeken een PvE opstellen. Hierbij wordt teruggegrepen op onze expertise maar ook op onze ervaring in de praktische realiteit van het veldonderzoek. Dat wil zeggen: we stellen een PvE zodanig op dat de opdrachtgever een reëel onderzoek kan verwachten én dat dit onderzoek voldoet aan de eisen die het archeologisch beleid van de bevoegde overheid stelt. Onze senior-archeologen stellen voor u het PvE op conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Zij kunnen contact onderhouden met de bevoegde overheid en zorgdragen voor de goedkeuring van het PvE.

Procesbegeleiding

Proefsleuvenonderzoek

Opgravingen