Quickscan

De quickscan is een beperkt bureauonderzoek dat eventueel uitgevoerd wordt in combinatie met een kleinschalig booronderzoek. Doel ervan is om in een vroeg stadium van de procesplannen een inschatting te geven of, in hoeverre en op welke manier archeologisch onderzoek noodzakelijk zal zijn alvorens bouwwerkzaamheden plaats gaan vinden. De quickscan maakt onderdeel uit van de ‘risicoanalyse archeologie’. Met het booronderzoek kan snel worden gekeken op welk bodemniveau er eventueel archeologische resten aanwezig zijn en of het plangebied reeds in een eerdere fase verstoord is.  De quickscan geeft een indicatie en kan niet beschouwd worden als een onderdeel van een formeel inventariserend archeologisch veldonderzoek.

Bureauonderzoek

Booronderzoek

Proefsleuvenonderzoek

Archeologische Begeleiding